Poliklinika Železný Brod - Oddělení klinické biochemie a hematologie
 
° Dokumenty
° Referenční meze
° Lab.příručka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv

Výsledky biochemických a hematologických vyšetření zpracovaných naší laboratoří rozesíláme lékařům:

 • elektronicky, aktuální záznam
 • tištěné, ve formě kumulativního nálezu.
  Typ výsledkového listu (kumulativní, denní, opis,…) je uveden v záhlaví listu mezi identifikací laboratoře a časem tisku:
  • Výsledkový list – denní nález bez kumulace
  • STATIM – denní nález z bloku STATIM
  • Kumulativní nález – Nález s historií pacienta
  • DOPLŇTE – nález, který bude doplněn o výsledky nezpracovaných metod
  • Archivní nález – Ručně sestavený výpis z databáze
  • Nadpis ARCHIVUJTE v kombinaci s předchozími možnostmi znamená, že byly zaplněny všechny sloupečky (5-7) na nálezu a výtisk je určen k archivaci v dokumentaci pacienta.

   Výsledkový list obsahuje:

 • Název laboratoře, která výsledek vydala
 • Jednoznačnou identifikaci pacienta
 • Název oddělení, jméno lékaře
 • Datum a čas přijetí vzorku
 • Název vyšetřované skupiny ( hematologie, biochemie, …)
 • Nezaměnitelnou identifikaci vyšetření
 • Výsledek měření a jednotky tam, kde je to možné – výsledky jsou vydávány v kumulativní formě pro pacienty, u kterých je více laboratorních záznamů než aktuální. Aktuální výsledky jsou vždy uvedeny v posledním výsledkovém sloupci, označeném symbolem #, grafické hodnocení se vztahuje k aktuálním výsledkům.
 • Referenční rozmezí
 • V případě potřeby textové interpretace výsledků
 • Poznámky (kvalita vzorku, množství,..)
 • Identifikace osoby, která autorizovala uvolnění nálezu

Tištěné nálezy jsou distribuovány následující den po zpracování materiálu.
Na požádání je možné aktivovat i elektronické zasílání nebo předávání v elektronické podobě na disketě. Laboratoř si vede evidenci vydaných výsledků.
Jestliže na výsledkovém listě naleznete nějakou nesrovnalost, neprodleně prosím informujte laboratoř.

 Telefonování výsledků:

 • Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům ani pacientům (výjimku tvoří hlášení glykémií pacientům nebo rodičům diabetických dětí a hlášení hodnoty INR-výsledku Quickova testu)
 • Výsledky urgentních vyšetření se telefonují ordinujícímu lékaři nebo sestře. Pracovník laboratoře zaznamená, kdy a komu byl výsledek hlášen do informačního systému. Za platný se však považuje nález, vyhotovený v podobě výsledkového listu.
 • Patologické výsledky se telefonují podle seznamu patologických výsledků podléhajících hlášení (viz Hlášení výsledků v kritických intervalech) Současně se provede záznam do LIS.

V okamžiku tisku jsou výsledky připraveny k elektronickému přenosu do ordinací, které splňují nutné požadavky na předávání výsledků elektronickou cestou.

 Vydávání výsledků přímo pacientům je možné pouze za těchto podmínek:

Na základě doporučení odborných společností platí, že pacient má právo na své výsledky, vyhotovené laboratoří. K předání orazítkovaných výsledků může dojít po splnění podmínek:

 1.  Tento požadavek je uveden na žádance o vyšetření přímo od zadávajícího lékaře

 2. pacient žádající vydání výsledku se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou)

 3. má-li být výsledek vydán třetí osobě (zákonný zástupce, rodinný příslušník) je třeba předložit plnou moc, která jen na požádání k vyzvednutí přímo v laboratoři nebo ke stažení zde (pdf 34k).

 4. jedná-li se o samoplátce,

převzetí výsledkové zprávy musí pacient stvrdit svým podpisem do sešitu

 

Úvodní slovo
   Informace o laboratoři
  Manuál pro odběry vzorků
  Příjem žádanek a vzorků
 Komunikace s laboratoří